Agoriad Cyf was established in 1992 with the objectives of developing the employment possibilities for disabled and disadvantaged people. We have now evolved as a specialist provider of recruitment, employment and training services.
 
Our teams seek the best opportunities and match these with appropriate training as we work with our business friends to ensure a seamless transition into work for the people we help. As an example of the success of these services; during the period 2013 through 2016 over 2000 people have been found employment through their involvement with Agoriad.

We provide our services throughout north and mid Wales. A non-invasive and friendly service provider, we have proven that we can all make a difference to our clients’ quality of life and to help our local businesses through our recruitment services to find the right person for the right job.

Contact us for an informal discussion about the choices Agoriad offer - we will be pleased to hear from you.

Your
Business

Eich
Cyflogaeth

Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD 
​Our recruitment services are individually tailored for your business, providing the right candidates for the right job that are well prepared and ready to start work.
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.
View our current portfolio of Social Enterprise Businesses.
Ein portffolio cyfredol o Fentrau a Busnesau Cymdeithasol.

Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications

Sefydlwyd Agoriad Cyf yn 1992 gyda’r bwriad o ddatblygu  siawns pobl anabl a than anfantais o gael gwaith.  Bellach, mae wedi esblygu i fod yn ddarparwr arbenigol o wasanaethau recriwtio, cyflogi a hyfforddi.
 
Mae timau Agoriad yn chwilio am y cyfleoedd gorau, ac yna’n eu paru gyda hyfforddiant addas, gan weithio gyda’n cyfeillion ym myd busnes i sicrhau fod ein cleientiaid yn symud ymlaen yn ddidramgwydd i fyd gwaith.  Un prawf o lwyddiant y gwasanaethau hyn ydy’r ffaith fod dros 2000 o bobl wedi cael swyddi o ganlyniad i’w hymwneud ag Agoriad yn ystod y cyfnod rhwng 2013 a 2016.

Mae’r gwasanaethau a gynigir ar gael drwy Ogledd a Chanolbarth Cymru.  Mae ein gwasanaethau yn cael eu cynnig heb ymyrryd ac mewn ffordd gyfeillgar, gan brofi y gallwn wneud cryn wahaniaeth i ansawdd bywyd ein cleientiaid.  Ar yr un pryd, rydym yn rhoi cefnogaeth i’n busnesau lleol ddod o hyd i’r person iawn i’w swyddi drwy ein gwasanaethau recriwtio.

Os hoffech chi gael trafodaeth anffurfiol am y dewisiadau sy’n cael eu cynnig gan Agoriad, byddem yn falch o glywed oddi wrthych.

Eich
Busnes

Your
Employment

Our management business for the development and sustainability of businesses created to benefit local communities, services and to create employment opportunities.
Rheolaeth fusnes ar gyfer datblygu busnesau cynaliadwy
​fel eu bod o fudd i gymunedau lleol, i gynnig gwasanaethau a chreu swyddi. 

​​We offer coaching, training courses and personal support as we create real work opportunities through our employment services.
​Cynigiwn wasanaeth tiwtora, cyrsiau hyfforddi a chefnogaeth bersonol er mwyn creu cyfleoedd am swyddi drwy gyfrwng ein gwasanaeth cyflogi. 
​Mae’r gwasanaeth recriwtio a gynigiwn wedi’i deilwra’n arbennig i anghenion eich busnes, gan ddarparu ymgeiswyr addas ar gyfer eich swyddi, sydd wedi’u paratoi ac yn barod i ddechrau gweithio.