Four leading disability employment providers have collaborated and successfully secured funding from the European Social Fund to extend employment support services to people with sensory impairment across West Wales & the Valleys (WWV). JobSense WWV will help people, aged over 25, with a sensory loss, to secure volunteering and/or employment.

As 1 in 5 adults in the UK are deaf or have hearing loss, and experience difficulty accessing employment, and only 27% of blind and partially sighted people are in employment, the JobSense project will provide much needed support to enable those with sensory loss to access employment and volunteering opportunities.

 
The JobSense project uses specialist employment advisers and aims to support 232 people experiencing sensory loss, who are currently economically inactive or long term unemployed. The vocational support aims to provide a range of person-centred activities, including:

 

  • Completing work experience, or volunteering opportunities
  • Gaining a qualification or work relevant certificate
  • Providing the skills to engage in job search upon leaving
  • Entering employment upon leaving

 
JobSense staff will work with employers to ensure that participants receive support during recruitment, so that the needs of people with sensory loss entering their organisations, is managed in an accessible and sustainable way. By doing this, they will break down barriers people with a sensory loss can face at work.
 

This project will be delivered across West Wales & the Valleys, in partnership with
ELITE Supported Employment Agency, COS (Centre of Sign, Sight and Sound), Merthyr Tydfil Institute for the Blind & Agoriad Cyf.

Dywedodd Vaughan Gething AS, Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru:

“Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu ymestyn y gwaith rhagorol sydd wedi’i wneud gan JobSense Dwyrain Cymru, trwy ddarparu cefnogaeth arbenigol i bobl â cholled synhwyraidd i’w galluogi i fynd i mewn i’r gweithle neu ailymuno ar weithle ledled Cymru.”
 

“Mae pandemig COVID 19 wedi dod â chyfnod o aflonyddwch a newidiadau i’r farchnad lafur gyda rhai o’r bobl a gafodd eu taro caletaf yw’r rhai sy’n dod i mewn i’r farchnad lafur am y tro cyntaf neu sydd â lefelau cymwysterau is a’r rhai sy’n wynebu anfantais neu rwystrau presennol y farchnad lafur i mewn cyflogaeth. Fel rhan o'n hymdrechion i roi hwb i adferiad economaidd cryf, rydym am helpu i greu swyddi newydd, yn enwedig yn niwydiannau'r dyfodol, darparu cefnogaeth eang i weithwyr mewn economi sy'n newid yn gyflym a dod o hyd i ffyrdd newydd o gyrraedd y rhai yr effeithir arnynt fwyaf i wella eu cyflogadwyedd.”

 
“Bydd Strategaeth Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn tynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael i unigolion, yn enwedig y rhai mae’r pandemig wedi eu heffeithio fwyaf a’r rhai sy’n cael trafferthion wrth ddod i’r farchnad lafur.”

Dywedodd Andrea Wayman, Prif Swyddog Gweithredol ELITE “Fel partneriaeth, rydym yn hynod falch o gael y cyllid gan Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru I ariannu Prosiect JobSense ar gyfer ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r gefnogaeth gyflogaeth sydd ei hangen ar bobl â cholled synhwyrau i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a mynd i mewn i fyd gwaith.”

JobSense are holding a webinar via ZOOM on November 10, to discuss how they can help individuals and organisations that provide services for people with sensory loss. The webinar is completely free, and will be held virtually via ZOOM at the following link.

If you’re a jobseeker with a sensory loss, or an employer looking for advice, use our interactive contact form here, and our team will get in contact to discuss how we can support you.

Mae pedwar o ddarparwyr blaenllaw gwasanaethau cyflogaeth ar gyfer unigolion ag anableddau wedi bod yn llwyddiannus mewn cais am arian o Gronfa Gymdeithasol Ewrop i ymestyn gwasanaethau cymorth cyflogaeth i bobl a nam ar y synhwyrau yn ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (WWV). Bydd JobSense WWV yn helpu pobl dros 25 oed, sydd â cholled synhwyrau, i sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli a /neu gyflogaeth.

When designing the new logo, it was important to keep accessibility at the forefront of the design, so feedback was sought from a number of people with sensory loss. Following the feedback, a logo with a single deep blue colour, with text remaining clear and bold was agreed. There are also several different single colour, high contrast versions – this includes white, black and yellow.

 “It can be a difficult balancing act when it comes to branding and access. You want your logo to be attention-grabbing and reflect your organisation, but you also need it to be seen. The blue in some way reflects the partners as well as the funding organisation and we at COS were more than happy to suggest this as the colour choice as it also had the best chance of being seen by people with a visual impairment. Access is the key to a project like JobSense. Access to the job market, access to training, access to support, access to information and when all that is in place, you really do get access to a life that has been denied.”

Sarah Thomas, Managing Director of COS

Mae JobSense yn cynnal gweminar trwy ZOOM ar Dachwedd 10, i drafod sut y gallant helpu unigolion a sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau i bobl â cholled synhwyrau. Mae'r weminar yn  rhad ac am ddim, Gallwch chi fynychu'r weminar trwy'r ddolen ganlynol.


Os ydych chi'n berson sydd a nam golwg neu nam ar y clyw ac yn chwilio am waith, neu'n gyflogwr sy'n chwilio am gyngor, defnyddiwch y ffurflen gyswllt ryngweithiol yma, a bydd ein tîm yn cysylltu i drafod sut y gallwn eich cefnogi chi.

ELITE CEO Andrea Wayman stated, “We are extremely pleased as a partnership to be awarded the funding for the JobSense Project in West Wales and the Valleys, by the Welsh European Funding Office. This will make a considerable difference to the employment support needed by people with sensory loss to gain employment skills and enter the world of work.”

Dywedodd Andrea Wayman, Prif Swyddog Gweithredol ELITE: “Fel partneriaeth, rydym yn hynod falch o gael y cyllid gan Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru I ariannu Prosiect JobSense ar gyfer ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r gefnogaeth gyflogaeth sydd ei hangen ar bobl â cholled synhwyrau i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a mynd i mewn i fyd gwaith.”

Wrth ddylunio'r logo newydd, un o’n prif amcanion oedd ei hygrededd, felly gofynnwyd i nifer o bobl oedd a nam golwg a cholled synhwyrau am adborth. O ganlyniad, cytunwyd ar logo unlliw glas dwfn, gyda'r testun yn parhau i fod yn glir ac yn feiddgar. Rydym hefyd wedi creu sawl fersiwn unlliw a chyferbyniad uchel yn cynnwys gwyn, du a melyn.

“Gall fod yn anodd iawn cael cydbwysedd rhwng brandio a hygyrchedd. Mae eisiau i'ch logo ddal sylw’r cyhoedd yn ogystal ag adlewyrchu'ch sefydliad, mae angen cael ei weld hefyd. Mae'r glas mewn rhyw ffordd yn adlewyrchu'r partneriaid yn ogystal â'r sefydliad cyllido ac roeddem ni yma yn COS yn fwy na pharod i awgrymu hyn fel y dewis lliw gan ei fod yn liw sy’n orau yn weledol gan bobl sydd a nam ar eu golwg.

Mynediad yw'r allwedd i brosiect fel JobSense. Mynediad i'r farchnad lafur, mynediad at hyfforddiant, mynediad at gefnogaeth, mynediad at wybodaeth a phan fydd popeth yn ei le, rydych chi wir yn cael mynediad bywyd nad oedd ar gael ynghynt."


Sarah Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr COS

Welsh Government Minister for Economy, Vaughan Gething MS, said:

 “I’m very pleased that we are able to extend the excellent work which has been undertaken by JobSense East Wales, by providing specialised support for people with sensory loss to enable them to enter or re-enter the workplace across the rest of Wales.

 The COVID 19 pandemic has brought a period of disruption and changes to the labour market with some of the hardest hit people being those entering the labour market for the first time or with lower qualification levels and those who face existing labour market disadvantage or barriers into employment. As part of our efforts to kick-start a strong economic recovery, we want to help create new jobs, especially in the industries of the future, provide wide ranging support for workers in a fast changing economy and find new ways to reach those most impacted to improve their employability.

The Welsh Government’s upcoming Employability Strategy will highlight support available for individuals, particularly those most impacted by the pandemic and who have difficulties accessing the labour market.”

Gan fod 1 o bob 5 oedolyn yn y Deyrnas Unedig yn fyddar neu wedi colli eu clyw, ac yn ei chael yn anodd cael cyflogaeth, ac mae dim ond 27% o bobl ddall neu rhannol ddall sydd mewn cyflogaeth, bydd  prosiect JobSense yn darparu cefnogaeth sydd ei angen yn fawr i alluogi'r rheini sydd â cholled synhwyrau i gael mynediad i gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli.

Prif nod y prosiect yw defnyddio cynghorwyr cyflogaeth arbenigol i gefnogi 232 o bobl sydd â cholled synhwyrau ac nad ydynt yn economaidd weithredol neu sydd wedi bod yn ddi-waith am dymor hir.

Bydd ystod o gefnogaeth alwedigaethol cwbl berson ganolog yn cael ei ddarparu. Bydd gweithgareddau yn cynnwys:

• Cwblhau profiad gwaith, neu waith gwirfoddol
• Ennill cymhwyster neu dystysgrif sy'n berthnasol i’r byd gwaith
• Datblygu’r sgiliau i chwilio am waith ar ôl gadael
• Cychwyn gwaith cyflogedig

 Bydd staff JobSense yn gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau bod cyfranogwyr yn derbyn cefnogaeth yn ystod y broses recriwtio, fel bod eu hanghenion yn cael eu hystyried mewn ffordd hygyrch a chynaliadwy wrth iddynt  ymuno a'u sefydliadau. Trwy wneud hyn, byddant yn cael gwared â’r rhwystrau y gall pobl sydd â cholled synhwyrau eu hwynebu yn y gweithle.


Y partneriaid fydd yn cyflawni’r gwaith hwn ledled ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd fydd;
ELITE Supported Employment Agency, COS (Centre of Sign, Sight and Sound), Merthyr Tydfil Institute for the Blind & Agoriad Cyf.