To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.

We understand what’s needed to get ​you into employment.


Give us the right spirit and ambition and we will work with you to provide a real opportunity, a chance to change your life as our friendly and non-invasive services make sure you are well prepared and ready to enter the workplace.

We help you through training and provide courses for your development and education and a better understanding of the employers’ workplace, we are proven providers of these services, delivered in a friendly and effective way and tailored to your individual needs.

We will show you how to present yourselves to employers and take care to guide you through each stage to generate confidence and awareness that can lead to a rewarding and enjoyable work experience.


Your Employment   |   Eich Cyflogaeth

Cymorth
y Cyflogaeth
Powys

Challenging the disadvantages young people with learning disabilities/difficulties face in securing employment.
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.

Sgiliau Hanfodol Cymru

Powys
Supported
Employment

Ymroi i Newid

Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
Canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo ymhob agwedd o addysg, hyfforddiant a gwaith. 

Engage to Change

Herio’r anfanteision sydd yn wynebu pobl ifanc gydag anableddau/anawsterau dysgu wrth iddyn nhw geisio am waith. 

Essential Skills Wales

Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD
Focus on the skills required for success in all aspects of education, training and work.

Rydyn ni’n deall beth sydd ei angen er mwyn eich cael i mewn i swyddi.


Os oes gennych chi ysbryd cadarnhaol ac uchelgais, gallwn weithio gyda chi er mwyn creu cyfleoedd go iawn, a rhoi cyfle ichi newid eich bywyd drwy fod yn rhan o fyd gwaith.  

Heb ymyrryd yn ormodol, bydd ein gwasanaethau cyfeillgar yn eich paratoi’n drylwyr ar gyfer ymuno â’r gweithlu.

Gallwn roi cefnogaeth ichi yn ystod eich cyfnod hyfforddi, a darparu cyrsiau i’ch addysgu a’ch datblygu, er mwyn ichi ddeall gweithle’r cyflogwr yn well.  Mae’r gwasanaethau yma’n rhai rydyn ni wedi arfer eu cynnig, ac fe wnawn hynny mewn modd cyfeillgar ac effeithiol, gan eu teilwrio i’ch anghenion penodol chi.

Gallwn ddangos ichi sut i gyflwyno’ch hunain i gyflogwyr.  Byddwn yn gofalu rhoi digon o arweiniad ichi bob cam o’r ffordd er mwyn creu hunanhyder ac ymwybyddiaeth all arwain at brofiad gwaith fydd yn ddymunol a defnyddiol ichi.