Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD

Busnes sy’n masnachu am resymau cymdeithasol neu amgylcheddol ydy Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf.  Mae’n ymwybodol iawn o’i ‘genhadaeth gymdeithasol’, gan fod yn glir ynglŷn â’r gwahaniaeth mae am geisio’i wneud,  pwy sydd angen ei gymorth, a sut mae am gyflawni hynny. 


Daw’r rhan fwyaf o’i incwm drwy werthu nwyddau neu wasanaethau.  Mae ganddo ddealltwriaeth glir fod angen ail-fuddsoddi elw er mwyn hyrwyddo’i ‘genhadaeth gymdeithasol’ ar lefel leol.


Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen leol Agoriad Cyf, a sefydlwyd yn 1992.  Ymrwymiad y cwmni ydy datblygu siawns pobl anabl, pobl sydd dan anfantais, a’r di-waith tymor hir yng Ngogledd Cymru ac Ynys Môn o gael gwaith.

View our current portfolio of Social Enterprise Businesses.
​Ein portffolio cyfredol o Fentrau a Busnesau Cymdeithasol.

Môn Social Enterprises Cyf is a business that trades for social and/or environmental reason. It has a clear sense of its ‘social mission’ knowing the difference it’s trying to make, who it aims to help, and how it plans to do it.


Most or all of its income comes through selling goods or services. We have a true local understanding of reinvesting profits to further the local ‘social mission’.


Môn Social Enterprises Cyf is a wholly owned Company of our local charity Agoriad Cyf, established in 1992, and dedicated to developing the employment possibilities for disabled and disadvantaged people and the long term unemployed in north Wales and Anglesey.

Find out more about our parent company Agoriad Cyf and the services offered throughout north Wales.
​Darllenwch fwy am y prif gwmni Agoriad Cyf a’r gwasanaethau a gynigir ganddo drwy ogledd Cymru.

Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.