Realising your potential:

​Gwireddu eich potensial:

Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications

We have developed and are extending our portfolio of businesses with the objective of not only providing goods and services to the community but in addition fulfilling our objectives of creating jobs locally and offering some of this work to people who experience difficulties of getting into the workplace.


Datblygwyd y portffolio o fusnesau a’u hymestyn gyda’r bwriad o ddarparu nwyddau a gwasanaethau, ond hefyd er mwyn cyrraedd yr amcan o greu cyflogaeth leol, gan gynnig rhai o’r swyddi hynny i bobl sy’n dueddol o gael trafferth cael mynediad at waith.

Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
​BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD 

Training and Employment support from Agoriad Cyf

Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.

Agoriad Cyf was established in 1992 with the objectives of developing the employment possibilities for disabled and disadvantaged people. Since this time a great many of our clients have benefited from their experience with Agoriad and are proving to be loyal and effective contributors to their employers. We also offer specialist recruitment services for businesses throughout North Wales.


Sefydlwyd Agoriad Cyf yn 1992 gyda’r bwriad o ddatblygu siawns pobl anabl a than anfantais o gael gwaith.  Ers hynny,  mae llawer iawn o’r cleientiaid wedi cael budd o’u profiadau gydag Agoriad, gan ddatblygu’n gyfranwyr ffyddlon ac effeithlon o fusnesau drwy ogledd Cymru.

Môn Social Enterprises Cyf is a wholly owned business of Agoriad Cyf that trades for social and/or environmental reasons. We have a clear sense of its ‘social mission’ knowing the difference we are trying to make, who it aims to help, and how we plan to do it. Most or all of the Môn Social Enterprise Cyf income comes through selling goods or services that are local to our communities. We have a true local understanding of reinvesting profits to further the local ‘social mission’.


Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen Agoriad Cyf sy’n masnachu am resymau cymdeithasol ac amgylcheddol.  Mae’n ymwybodol iawn o’i ‘genhadaeth gymdeithasol’, gan fod yn glir ynglŷn â’r gwahaniaeth mae am geisio’i wneud,  pwy sydd angen ei gymorth, a sut mae am gyflawni hynny.  Daw’r rhan fwyaf o’i incwm drwy werthu nwyddau neu wasanaethau sy’n tarddu o’r gymuned leol.  Mae ganddo ddealltwriaeth glir fod angen ail-fuddsoddi elw er mwyn hyrwyddo’i ‘genhadaeth gymdeithasol’.

To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.