Hyfforddwyr Gwaith
Llawn Amser, tymor penodol hyd at Mai 2021

Amrediad cyflog: £16,500 i £17,500


Ydych chi eisiau gweithio ar brosiectau sy'n dod â chyflogwyr a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu a/neu Awtistiaeth at ei gilydd i greu cyfleon cyflogaeth?


Engage to change: Ariennir y prosiect gan y gronfa loteri fawr. Mae Agoriad Cyf yn rhan o gonsortiwm o sefydliadau sy’n ran or prosiect: Aabledd dysgu Cymru, ELITE, Pobl yn gyntaf Cymru Gyfan a Phrifysgol Caerdydd. Rydym yn chwilio am hyfforddwyr swydd a fydd yn helpu i wneud y prosiect hwn yn llwyddiant i'n cyfranogwyr yn ogystal â datblygu model arloesol, hirdymor o weithio gyda phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu neu Awtistiaeth.


Dyddiad cau: 17/08/18    Mae ceisiadau bellach yn cael eu prosesu 20/8/18

Rydym yn chwilio am hyfforddwr swyddi i weithio ar draws de Gwynedd, gogledd Powys a gogledd Ceredigion


fe wnawn ystyried ceisiadau am waith rhan-amser neu i rannu Swydd.


Byddwn yn gwneud archwiliad manwl o Gofnodion Troseddol (DBS) ymgeiswyr llwyddiannus a bydd unrhyw apwyntiad yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf ac adolygiad o berfformiad.


Am wybodaeth pellach, cysylltwch â Robyn Williams (01248) 361 392 neu e-bostiwch Recruitment@agoriad.org.uk


I wneud cais, anfonwch gopi o'ch CV ynghyd â llythyr cyflwyno i:


Recruitment@agoriad.org.uk


Agoriad Cyf,

Trevelyan Terrace,

High Street,
Bangor,Gwynedd,

LL57 1AX


Cynhelir cyfweliadau ar ddyddiad i'w drefnu


Mae Agoriad yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

SWYDD DDISGRIFIAD

  TEITL Y SWYDD
  Hyfforddwr Swyddi
  YN ATEBOL I
  Rheolwr Hyfforddiant
  PWRPAS Y SWYDD 
I weithio fel rhan o’r tîm a chyfrannu at asesu cleientiaid, adnabod targedau galwedigaethol ag anghenion hyfforddi'r unigolyn yna datblygu lleoliadau gwaith perthnasol. Asesu a phroffilio pob lleoliad gwaith a chynorthwyo cleientiaid i integreiddio'n llawn i'r gweithle. Monitro a gwerthuso perfformiad a hunan datblygiad i sicrhau dilyniant llwyddiannus i’r cleient. Gweithio ochr yn ochr â chyflogwyr i gyflwyno ac ymgorffori arfer da o ran cyflogaeth cefnogol.


 

   

                 

DYLETSWYDDAU ALLWEDDOL:


 1. Gweithio gydag aelodau eraill o'r tîm i lunio a chyflwyno gweithgareddau hyfforddi a hunan ddatblygu sy'n berthnasol i anghenion y cleient.
 2. Cynnal pob asesiad angenrheidiol o’r gweithle cyn i unigolyn dechrau swydd, gan gynnwys proffilio'r swydd  dadansoddi tasgau.
 3. Datblygu proffil manwl o’r swydd sy'n gydnaws ag anghenion y cyflogwyr ac yn ystyried diddordebau a galluoedd y cleient.
 4. Paratoi dadansoddiad manwl o dasgau’r swydd a nodi amcanion galwedigaethol y client a fydd yn bwydo i mewn i gynllun hyfforddiant a datblygiad yr unigolyn.
 5. Cynorthwyo'r cleient i ddysgu a chyflawni tasgau a amlinellir yn y proffil swydd ac asesu gallu'r unigolyn i weithredu o fewn yr amgylchedd gwaith.
 6. Cefnogi'r cleient i integreiddio'n llawn i'r gweithle a chyd-weithwyr.
 7. Cynorthwyo'r cleient i ddysgu gofynion penodol a dyletswyddau'r swydd yn ogystal â gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â gwaith megis cadw amser a phresenoldeb.
 8. Adnabod unrhyw anghenion hyfforddiant sydd gan y cleient sy'n ofynnol er mwyn cynnal cyflogaeth e.e. hyfforddiant teithio.
 9. Monitro a gwerthuso perfformiad a hunan ddatblygiad cleientiaid o fewn y lleoliad gwaith a sicrhau dilyniant drwy ddarparu cymorth parhaol i’r unigolyn a’r cyflogwr.
 10. Cyfrannu at adolygu, monitro a gwerthuso gweithgareddau'r cleient a sicrhau bod cofnodion manwl a chywir yn cael eu cadw.
 11. Cysylltu â rhieni, gofalwyr, cyflogwyr, staff hyfforddi mewn perthynas â chefnogi cleientiaid.
 12. Sicrhau bod pob agwedd weinyddol y prosiect sy'n berthnasol i'ch gwaith yn cael eu cwblhau i amserlen benodol ag i’r lefel a chywirdeb gofynnol.
 13. Sicrhau bod gweithgareddau hyfforddiant a hunan ddatblygu'r cleient yn cael eu cyflawni yn ddiogel.
 14. Darparu cymorth ar gyfer cleientiaid sydd ar leoliad gwaith neu mewn cyflogaeth yn ôl yr angen.
 15. Cynrychioli Agoriad mewn modd proffesiynol ac i weithredu o fewn ein polisïau.
 16. Sicrhau cyfrinachedd cleientiaid yn ogystal â gweithgareddau busnes Agoriad a dim ond hysbysebu’r manylion yma ar ôl caniatâd eich rheolwr llinell.
 17. Cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau datblygiad personol neu hyfforddiant sy'n briodol i anghenion Agoriad neu'r prosiect.


Nid yw dyletswyddau'r swydd yn hollgynhwysol, ond yn ganllaw i brif gyfrifoldebau presennol y swydd. Mae Agoriad yn gwmni sy'n tyfu ac yn gweithredu mewn amgylchedd dynamig. Er mwyn sicrhau parhad y cwmni a chyflogaeth, o bryd i'w gilydd mae angen addasu rôl a chyfrifoldebau'r swydd. O ganlyniad, bydd swydd ddisgrifiadau yn cael ei adolygu yn rheolaidd a gallant newid. Bydd unrhyw newidiadau yn digwydd mewn ymgynghoriad â deiliad y swydd.MANYLION SWYDD HYFFORDDWR SWYDD

HANFODOL

 • Dealltwriaeth o'r system Budd-daliadau Lles. Profiad perthnasol o gynorthwyo unigolion i wella sgiliau a chyflawni targedau.
 • Y gallu i gynorthwyo unigolion i adnabod eu diddordebau a sgiliau personol a fydd yn arwain at swydd o'I dewis.
 • Sgiliau hyfforddi a mentora.
 • Y gallu i gefnogi unigolion sydd ag anabledd i ddod o hyd i "gwaith go iawn am gyflog go iawn"
 • Dealltwriaeth o'r gymuned fusnes a sut y gall unigolion ag anableddau ychwanegu gwerth at y gweithle.
 • Y gallu i fonitro ac asesu'r angen am gefnogaeth yn y gweithle a gweithredu cymorth.
 • Y gallu i weithio i dargedau heriol a llwyddo mewn amgylchedd sy'n symud yn gyflym sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog, a'r gallu i gynrychioli Agoriad a'i his-gwmnïau mewn modd proffesiynol gyda chwsmeriaid a chyflogwyr.
 • sgiliau trafod da a'r gallu i ddylanwadu.
 • Y gallu i weithio ar eich pen eich hun.
 • Gweithiwr tîm rhagorol.
 • Sgiliau trefnu da, y gallu i reoli eich amser, sgiliau Technoleg Gwybodaeth dda, gyda pharodrwydd i ddysgu.
 • Trwydded yrru lawn a mynediad i gerbyd.
 • Hyblygrwydd i ymdopi â gofynion amrywiol y rôl a chyflawni'r canlyniadau a ddymunir. 
 • Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg yn cael ei ystyried yn hanfodol ar gyfer rhai swyddi.


DYMUNOL

 • Gwybodaeth am y farchnad lafur a'r economi leol a chenedlaethol.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
 • Dealltwriaeth o faterion cyflogaeth a wynebir gan gwsmeriaid.
 • Profiad o weithio gyda phobl anabl / dan anfantais mewn a rhaglenni sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth.
 • Y gallu i reoli a chynnal achosion a chyrraedd targedau.Y gallu i annog, perswadio ac ysgogi unigolion ar bob lefel.