Hyfforddwr Swydd  JobSense


Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sydd â nam ar y synhwyrau yng Ngwynedd ac Ynys Môn? Mae Agoriad yn chwilio am unigolyn hyblyg, llawn cymhelliant, brwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â'n tîm arloesol ac angerddol fel hyfforddwr swydd.


Bydd y swydd yn cynnwys cefnogi ein cyfranogwyr i ddatblygu eu sgiliau cysylltiedig â gwaith ac i gael cyfleoedd cyflogaeth neu brofiadau galwedigaethol. Eu galluogi i integreiddio o fewn y gweithle a dod yn annibynnol o fewn eu swydd.


Bydd yr ymgeisydd(ymgeiswyr) llwyddiannus yn destun gwiriad DBS Manwl a bydd unrhyw benodiad yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf ac adolygiad perfformiad.
JobSense Cynorthwy-ydd cymorth gweinyddol


Ydych chi'n mwynhau helpu pobl? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sydd â nam ar y synhwyrau yng Ngwynedd ac Ynys Môn? Mae Agoriad yn chwilio am ymgeisydd ymroddgar a dibynadwy i gychwyn ar unwaith i ddarparu cefnogaeth weinyddol i brosiect JobSense.


Bydd y swydd yn cynnwys ystod o ddyletswyddau gweinyddol yn cefnogi tîm JobSense i redeg y prosiect. Y gallu i ddelio â chyswllt ffôn neu wyneb yn wyneb â’r cyhoedd neu gydweithwyr mewnol, Mewnbynnu data i’r system TG pan fo angen, teipio nodiadau, mynychu cyfarfodydd neu ddigwyddiadau pan fo angen. Ysgrifennu ac anfon e-byst.


Bydd angen i chi fod yn brydlon, yn drefnus ac yn ddibynadwy a dangos lefel uchel o ymddiriedaeth a dealltwriaeth dda o gyfrinachedd.
Mae JobSense yn brosiect cyflogadwyedd unigryw sydd â’r nod o gefnogi pobl sy’n fyddar neu sydd â nam ar eu clyw a phobl sy’n ddall neu sydd â nam ar eu golwg, i mewn i waith. Ariennir y prosiect hwn gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) ac mae’n bartneriaeth rhwng Agoriad, ELITE, Centre for Sign Sight Sound a MITB.


I gael rhagor o fanylion am y swydd wag hon, disgrifiad swydd manwl a manyleb person, anfonwch e-bost neu ffoniwch: (01248) 361392.


I wneud cais, anfonwch gopi o'ch CV ynghyd â llythyr eglurhaol yn amlinellu'r holl sgiliau a phrofiad perthnasol.


Mae Agoriad Cyf yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Gyflogwr Hyderus gydag Anabledd. Os oes gennych anabledd ac angen unrhyw addasiadau a wnaed yn ystod y broses recriwtio, nodwch hyn ar eich cais neu cysylltwch â ni ymlaen llaw.

Wedi'i ddiweddaru Hydref 17, 2022


Wedi'i ddiweddaru Hydref 14, 2022

Swyddi Agoriad